Mangelfuld implementering af reformer

Rigsrevisionen udkom d. 15.3.2016 med en beretning om beskæftigelsesministeriets implementering af 3 reformer, herunder førtidspensions- og fleksjobreformen, kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen, som alle trådte i kraft i perioden januar 2013 – januar 2015.

Formålet med undersøgelsen

Formålet med beretningen har været, at undersøge om Beskæftigelsesministeriet har sikret rammerne for kommunernes implementering af førtidspension- og fleksjobreformen, kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen. Det er Beskæftigelsesministeriet som har ansvaret for, at forbedrede den nye lovgivning på området, og sikre at lovgivningen bliver implementeret.  Det gøres i form af bekendtgørelser og vejledninger. Rigsrevisionen har på eget initiativ igangsat undersøgelsen, da der er tale om 3 reformer, som er kommet i løbet af kort tid, og som medført hyppige og gennemgribende ændringer i beskæftigelsespolitikken. Disse reformer har haft indvirkning på borgernes økonomi og retssikkerhed, og derved er det vigtigt, at reformerne bliver implementeret korrekt.

Konklusion

Rigsrevisionen har vurderet at Beskæftigelsesministeriet ikke har sikret rammerne for kommunernes implementering af de 3 reformer. De bekendtgørelser og vejledninger som Beskæftigelsesministeriet har udarbejdet, lever ikke op til Justitsministeriets anbefalede praksis, da de ikke har været klar i god tid før reformernes ikrafttræden. Der har været flere tilfælde, hvor tiden mellem vedtagelsen af loven og ikrafttrædelsen har været kort. Det er vigtigt, at kommunerne er bekendt med reformernes grundlag, og hvordan loven skal fortolkes, så kommunerne kan indrettes efter lovgivningen, og yde en korrekt og ensartet sagsbehandling. Kommunerne anser bekendtgørelserne og vejledninger, som centrale redskaber, der er støttende i forhold til lovfortolkning, og derved er det vigtigt, at redskaberne kommer i rette tid til at støtte sagsbehandlingen.

Undersøgelsen har vist, at 92 % af de bekendtgørelser, der er udstedt i forbindelse med reformerne, blev offentliggjort før loven trådte i kraft. Men de bekendtgørelser, som kom før lovgivningens ikrafttræden, er blevet offentliggjort 2 arbejdsdage før reformerne trådte i kraft. Yderligere er der 8 % af bekendtgørelserne, som er kommet efter reformerne trådte i kraft. Derudover har undersøgelsen vist, at 87 % af de vejledninger, som er blevet udarbejdet som følge af reformerne, er blevet udstedt efter reformerne er trådt i kraft. Vejledningerne blev i gennemsnit offentliggjort 67 arbejdsdageefter reformerne er trådt i kraft.

Hvilken betydning har implementering haft?

På baggrund af Rigsrevisionens beretning er vi bekymret for denne mangelfuldhed af implementering. Det er yderst problematisk, at kommunerne ikke er i besiddelse af de relevante bekendtgørelser og vejledninger, som skal være med til at støtte sagsbehandlernes forståelse af lovteksten. At der er kommet reform efter reform betyder, at sagsbehandlerne skulle implementere den nye lovgivning på rekordtid, og vejlede og sagsbehandle på områder, som kan have store konsekvenser for vores medlemmer.

Vi er bekymret over Rigsrevisionens beretning som viser, at 92 % af bekendtgørelserne er blevet offentliggjort 2 arbejdsdage, før loven trådte i kraft. Dette giver ingen forberedelse til sagsbehandlerne, som skal ud og forvalte denne nye lovgivning. Dette giver flere opfattelser af lovteksten mellem kommunerne, som bidrager til en uensartet sagsbehandling, hvilket vi ofte oplever i henvendelserne fra vores medlemmer.  Det er kritisabelt at 82 % af de vejledninger, som Beskæftigelsesministeriet har udarbejdet, gennemsnitlig er blevet offentliggjort 67 arbejdsdage efter reformerne er trådt i kraft. Dette kan påvirke vores medlemmers retssikkerhed, da der er flere opfattelser af den samme lovgivning.

 

Her kan du finde yderligere oplysninger om Rigsrevisionens beretning: http://www.rigsrevisionen.dk/media/2104244/beskaeftigelsesministeriets-implementering-af-reformer.pdf

(Kilde: Rigsrevisionen: ”Beretning til Statsrevisorerne om Beskæftigelsesministeriets implementering af reformer” af marts 2016)

Nyhedsbrev