Hvis du ansøger din kommune om hjælpemidler, er det vigtigt at beskrive, hvordan hjælpemidlerne kan gøre en positiv forskel for dig i din hverdag. Det kan fx være, at du har brug for klodser til at forhøje din seng, så det bliver lettere for dig både at lægge dig i sengen og rejse dig igen.

Hvis du ansøger din kommune om hjælpemidler, er det vigtigt at beskrive, hvordan hjælpemidlerne kan gøre en positiv forskel for dig i din hverdag. Det kan fx være, at du har brug for klodser til at forhøje din seng, så det bliver lettere for dig både at lægge dig i sengen og rejse dig igen.

Ansøgning om hjælpemidler

Kan jeg søge om hjælpemidler?

Det er muligt at søge om offentlig støtte til hjælpemidler via kommunen.

Reglerne på området findes i Serviceloven. Her skelnes mellem ”hjælpemidler” og ”forbrugsgoder”. Sidstnævnte er sværest at få støtte til.  

Hjælpemidler er produkter fremstillet til afhjælpning af fx en fysisk funktionsnedsættelse.

Forbrugsgoder omfatter produkter, som er fremstillet og forhandles bredt med henblik på sædvanligt forbrug hos befolkningen i almindelighed.

Desværre fortolkes Serviceloven meget forskelligt i de enkelte kommuner i forhold til, hvor grænsen går mellem hjælpemidler og forbrugsgoder!

Derfor kan man opleve, at én kommune bevilger én type hjælpemiddel, som en anden kommune afviser med henvisning til, at det er et forbrugsgode, ”der normalt indgår i sædvanligt indbo”.

Lovgivningen om hjælpemidler

§112 og §113 i Serviceloven omhandler hjælpemidler og forbrugsgoder.

I noterne til de to paragraffer står flg.:

Hjælpemidler

NOTER §112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet:

1: i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne

2: i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller

3: er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv. 

Forbrugsgoder

NOTER §113. Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til køb af forbrugsgoder, når betingelserne i § 112, stk. 1, er opfyldt. Der kan dog ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo.

   Stk. 2. Der kan kun ydes hjælp, når udgiften er over 500 kr.

   Stk. 3. Hjælpen udgør 50 pct. af prisen på et almindeligt standardprodukt af den pågældende art.

   Stk. 4. Hvis det på grund af den nedsatte funktionsevne er nødvendigt med et forbrugsgode, der er dyrere end et almindeligt standardprodukt, eller hvis den nedsatte funktionsevne nødvendiggør særlig indretning af forbrugsgodet, betaler kommunen, jf. stk. 1, de nødvendige merudgifter.

   Stk. 5. Hvis forbrugsgodet udelukkende fungerer som et hjælpemiddel til at afhjælpe den nedsatte funktionsevne, betaler kommunen, jf. stk. 1, de fulde anskaffelsesudgifter. Hjælpen kan ydes som udlån.

   Stk. 6. Social- og indenrigsministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte nærmere regler om:

1: afgrænsningen af de forbrugsgoder, der kan ydes hjælp til, og adgangen til genanskaffelse, og

2: i hvilket omfang modtagerne selv skal betale en del af udgiften til reparation og drift af et forbrugsgode.

Gode råd til ansøgning om hjælpemidler

Hvis man vil ansøge om et hjælpemiddel, sker det via hjemmesiden for ens kommune. Her findes et ansøgningsskema specifikt for hjælpemidler.

Det er altid bedst at ansøge, før man selv har købt hjælpemidlet. Der er nemlig størst risiko for afslag, hvis man søger støtte til et hjælpemiddel, som man allerede har anskaffet sig.

I ansøgningen skal du beskrive, hvordan hjælpemidlet kan gøre en positiv forskel for dig i din hverdag.

Et eksempel kan være, at du har svært ved at rejse dig fra en lav seng, og derfor har du brug for klodser til at forhøje den med.

Eller du har brug for en badetaburet, når du går i bad, fordi du ikke kan stå op ret længe ad gangen.

Det er også en god idé at tale med ens egen læge i forbindelse med en ansøgning om hjælpemidler, bl.a. for at få dokumentation på, at du har brug for de ansøgte hjælpemidler, fx pga. nedsat kraft.

Hos Fibromyalgi- & Smerteforeningen kan vi også give dig gode råd til en ansøgning om hjælpemidler. Du kan kontakte os på tlf. 33 23 55 60 eller fsf@fibromyalgi.dk.

Hvor kan jeg finde hjælpemidler?

Socialstyrelsen driver Hjælpemiddelbasen - www.hmi-basen.dk - hvor man kan få overblik over et bredt udvalg af hjælpemidler samt finde vejledninger til brugen af hjælpemidler.

Man kan også søge på Google efter ”hjælpemidler”, hvilket giver links til de mange private firmaer, som sælger og producerer hjælpemidler.

OBS! Det er altid helt afgørende at få grundig vejledning fra fagfolk ved valg af hjælpemidler! Fagfolk med specialviden på området er fx ergoterapeuter, fysioterapeuter og bandagister.

Nyhedsbrev