Lovgivning på social- og beskæftigelsesområdet

Herunder vil de mest centrale lovgivninger for Fibromyalgi- & Smerteforeningen blive beskrevet, så du kan danne et overblik over de forskellige lovgivninger. Desuden vil vi kort beskrive formålet med lovgivningerne og afridse de væsentlige paragraffer, som du kan finde gennem linket.

Forvaltningsloven er den lov som er gældende for alle dele af den offentlige forvaltning. Det vil sige at den er gældende for alle virksomheder, som der drives af selvejende institutioner, foreninger, fonde mv. Samtidig er den også gældende for behandling af din sag, hvis der skal eller vil blive truffet en afgørelse. Det er herunder du blandt andet vil finde dine rettigheder i forhold til en partshøring, modtagelse af en afgørelse og en klagevejledning.

Lov om retssikkerhed har til formål, at sikre dine rettigheder og sikre at du får indflydelse, mens din sag bliver behandlet. Yderligere er loven med til at fremhæve kommunens ansvar for varetagelsen af opgaver inden for det sociale område. Samtidig fremhæver den kommunens pligt til, at du kan få tilrettelagt en tidlig helhedsorienteret hjælp. Det er herunder du blandt andet finder dine rettigheder i forbindelse med behandlingen af din sag.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats har til formål at hjælpe dig, hvis du er arbejdssøgende, så du kan blive selvforsørgende. Samtidig kan lovgivningen støtte din arbejdsgiver, uanset om denne er privat eller offentligt, så du kan blive fastholdt i dit arbejde. Derudover kan lovgivningen hjælpe dig, hvis du har en begrænsning af din arbejdsevne og har brug for særlig støtte til at få et arbejde eller fastholde dig på din nuværende arbejdsplads. Det er herunder du blandt andet kan læse om rehabiliteringsteam og om hvilke betingelser der er, hvis du skal indstilles til et fleksjob.

Lov om sygedagpenge er med til at hjælpe dig og din arbejdsgiver økonomisk, hvis du på grund af egen sygdom er sygmeldt fra dit arbejde. Derudover er det også muligt, at kommunen kan støtte dig i dit nuværende arbejde, såfremt du har behov for dette. Hvis du står uden arbejde vil lovgivningen støtte dig, så du kan genvinde din arbejdsevne og vende tilbage til arbejdsmarkedet hurtigst muligt. Det er herunder du blandt andet kan læse om de forskellige forlængelsesmuligheder og om en § 56 aftale, som kan indgås mellem dig og din arbejdsgiver.

Lov om aktiv socialpolitik har til formål at hjælpe dig med forsørgelse, hvis du har eller kan få problemer med at fastholde et arbejde. Den kan være med til at skabe en økonomisk sikkerhed for dig, hvis du ikke kan være selvforsørgende. Lovgivningen beskriver også hvilke betingelser du skal efterleve, før du kan være berettiget til en økonomisk ydelse. I denne lovgivning står der også hvilke satser du vil kunne få, alt efter hvilken ydelse du er berettiget til.

Lov om social pension beskriver, hvilke betingelser der er, for at du kan være berettiget til en førtidspension, herunder blandt andet krav til dansk indfødsret, undtagelse af dette krav og bopælskrav. Samtidig har du også mulighed for at se, hvad du kan gøre, hvis du selv ønsker at ansøge om førtidspension.

 

Ligningsloven § 9 D (Kørselsfradrag) beskriver, at du som fibromyalgiramt muligvis kan have ret til dette kørselsfradrag for kronisk syge, hvis din lidelse medfører, at det ikke er muligt for dig, at tage offentlige transportmidler til og fra arbejde. Men du skal være opmærksom på, at dette fradrag kun er gældende i det arbejdsforhold, hvor du har en lønindtægt. Herunder kan du læse mere om kørselsfradraget og se et beregningseksempel.

Nyhedsbrev