Forvaltningsloven

-          § 9 – Retten til aktindsigt

Hvis du har en sag kørende, hvori der er eller vil blive truffet en afgørelse, så kan du forlange at få aktindsigt i sagen, og dermed modtage sagens dokumenter. En aktindsigt omfatter alle de dokumenter, der vedrører sagen, samt indførelser i journaler, registre og andre fortegnelser vedrørende sagen. Retten til aktindsigt omfatter ikke en myndigheds interne arbejdsdokumenter. 

-          § 19 – Partshøring

Når kommunen påtænker at træffe en afgørelse, så skal de sende en partshøring til dig, som indeholder alle de oplysninger der vil ligge til grund for kommunens afgørelse. Derved har du mulighed for at se oplysningerne og vurderingerne og komme med en udtalelse. Kommunen må ikke træffe en afgørelse uden de har sendt en partshøring til dig.  Det er op til kommunen selv at sætte en tidsfrist for, hvornår du senest kan komme med en udtalelse. Hvis afgørelsen er til gavn for dig, så er kommunen ikke forpligtet til at partshøre dig, før der bliver truffet en afgørelse.  

-          22, § 23 og § 24 – Afgørelse

Når du modtager en skriftlig afgørelse skal den indeholde en begrundelse, som ligger til grund for afgørelsen, med mindre afgørelsen fuldt ud giver dig medhold. Hvis du modtager en afgørelse mundtligt, så kan du forlange at modtage en skriftlig begrundelse for afgørelsen, hvilket kommunen skal have besked om indenfor 14 dage efter du har modtaget afgørelsen. Hvis din henvendelse ikke er besvaret indenfor 14 dage, skal kommunen meddele grunden hertil, samt hvornår du kan forvente at modtage den skriftelige begrundelse.

I begrundelsen for afgørelsen skal der henvises til de retsregler, som der ligger til grund for afgørelsen. Hvis afgørelsen træffes ud fra et skøn, så skal vurderingen herfor være beskrevet. Samtidig skal afgørelsen indeholde en kort redegørelse for dine oplysninger, som har haft en væsentlig betydning for afgørelsen. 

-          § 25 – Klagevejledning

Når du modtager en skriftlig afgørelse, som du kan klage over, så skal denne være ledsaget af en klagevejledning, hvori det fremgår hvem du kan klage til og hvad fremgangsmåden er, såfremt du vælger at klage over afgørelsen. Samtidig skal der fremgå hvilken tidsfrist du har inden kommunen skal have modtaget din klage. Hvis afgørelsen er til gavn for dig, så er kommunen ikke forpligtet til, at sende en klagevejledning sammen med afgørelsen.

(Senest opdateret november 2019)

Nyhedsbrev