Lov om aktiv beskæftigelsesindsats

-          § 30 A – Rehabiliteringsplan

Hvis det er blevet vurderet, at din sag skal behandles i et rehabiliteringsteam, skal du have udfyldt en såkaldt rehabiliteringsplan, som består af to dele. Den første del, den forbedrende del, skal udfyldes i samråd med din sagsbehandler. Den forbedrende del skal indeholde en beskrivelse af dine uddannelses- og beskæftigelsesmål, en beskrivelse af dine ressourcer i forhold til beskæftigelse, det sociale i din sag og et overblik over din helbredsmæssige situation. Derudover skal der indhentes en lægeerklæring fra din privat praktiserende læge, som på baggrund af en konsultation skal vurdere din helbredsmæssige situation.
Den anden del, indsatsdelen, vil beskrive den tværfaglige indsats, som du indstilles til, på baggrund af dit møde med rehabiliteringsteam. Rehabiliteringsteamet kan kun lave en indstilling om, hvad de anser som det bedste forløb for dig. Det er din sagsbehandler, som skal træffes den endelige afgørelse i forhold til hvad du skal fremadrettet. 

-          § 68 A – Ressourceforløb

For at du kan være i målgruppen for et ressourceforløb, så skal du have en kompleks problemstilling, som vil kræve en helhedsorienteret indsats. Betingelserne for at du kan få tildelt et ressourceforløb er, at du skal have modtaget offentlig forsørgelse i en længere periode, at du har deltaget i diverse indsatser uden at have øget din tilknytning til arbejdsmarkedet samt hvis det vurderes, at du har behov for en længerevarende indsats. Hvis det skal vurderes om du er berettiget til et ressourceforløb, skal du i samråd med din sagsbehandler, udfylde en rehabiliteringsplan (se ovenfor under § 34 A) og herefter skal din sag forelægges rehabiliteringsteamet, som efterfølgende vil lave en indstilling til et ressourceforløb, såfremt du opfylder betingelserne til dette.

Et ressourceforløb kan vare fra 1 år og op til 5 år og vil som udgangspunkt bestå af indsatser, som skal bidrage til at afklare din helbreds- og arbejdsmæssige situation, samt øge din tilknytning til arbejdsmarkedet. Inden dit ressourceforløb udløber, så skal kommunen vurdere, om der fremadrettet skal iværksættes andre foranstaltninger for dig. Er du under 40 år, kan du visiteres til flere ressourceforløb, hvis det vurderes at være nødvendigt for dig. Hvis du er over 40 år, kan du visiteres til ét ressourceforløb. Hvis du ønsker flere ressourceforløb, og kommunen vurderer, det er relevant, kan du dog få bevilget mere end et ressourceforløb.

-          § 70 – Fleksjob

Du kan få tilkendt et fleksjob, hvis du ikke modtager førtidspension, og hvis det ikke er muligt for dig at kunne fastholde et arbejde på ordinære vilkår. Jobcentret kan endvidere give tilbud om fleksjob til dig, der aktuelt har en meget begrænset arbejdsevne, hvis der er mulighed for, at din arbejdsevne indenfor en rimelig periode kan udvikles. For at du kan være berettiget til et fleksjob, skal alle foranstaltninger være afprøvet for at se, om det kunne øge din tilknytning til arbejdsmarkedet.

Når det skal vurderes om du vil være berettiget til et fleksjob, skal du i samråd med din sagsbehandler (se ovenfor under § 30 A), udfylde en rehabiliteringsplan og herefter skal din sag forelægges for rehabiliteringsteamet, som vil indstille dig til et fleksjob, hvis du opfylder betingelserne for dette. 

-          § 70 B – Fastholdelsesfleksjob

Hvis du er i arbejde, er der mulighed for, at du kan blive ansat i et fastholdelsesfleksjob på din nuværende arbejdsplads. For at du kan være berettiget til et fastholdelsesfleksjob, så skal du have været ansat på arbejdspladsen i mindst 12 måneder under den gældende overenskomsts sociale kapitler. Din arbejdsplads har en overenskomst og under denne vil der være sociale kapitler, som kan bruges til at fastholde dig i dit arbejde, hvis du har brug for særlige skånehensyn. Disse skånehensyn kan være, at du har brug for ændring i dine arbejdsopgaver, behov for nedsat arbejdstid, og måske kan du have brug for skiftende arbejdsstillinger eller lignende. Derudover skal du opfylde betingelserne for et fleksjob (se ovenfor under § 70).
For at du kan få tildelt et fastholdelsesfleksjob, så skal der foreligge en skriftlig aftale mellem dig og din arbejdsgiver, hvori der beskrives, hvilke skånehensyn du har, og hvilke funktioner du har svært ved at udføre eller ikke kan udføre, og hvad I har aftalt sammen. Denne skriftlige aftale fungerer som dokumentation på, at din arbejdsgiver reelt har gjort et forsøg på at fastholde dig i et ustøttet job efter de sociale kapitler i mindst 12 måneder.

Hvis du har været udsat for en akut opstået skade eller sygdom, så kan du undtagelsesvis få bevilget et fastholdelsesfleksjob, uanset om du har været ansat på arbejdspladsen i mindst 12 måneder, hvis det vurderes formålsløst at du skal gennemføre en fastholdelsesproces med henblik på job efter overenskomstens sociale kapitler.

(Senest opdateret december 2019)

Nyhedsbrev