Lov om sygedagpenge

-          § 7 – Uarbejdsdygtig

For at du kan være berettiget til sygedagpenge skal du være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. For at du kan blive vurderet som uarbejdsdygtig, skal der laves en samlet vurdering af sygdommen og hvordan den påvirker din arbejdsevne. Denne vurdering skal tage udgangspunkt i den beskæftigelse du er sygemeldt fra. Efter 3 måneders sygefravær skal vurderingen som udgangspunkt ske på grundlag af din uddannelse og dit beskæftigelsesområde. 

-          § 24 – Revurderingstidspunktet

Når du har fået udbetalt sygedagpenge i mere end 22 uger i de 9 forudgående kalendermåneder, herunder nedsatte sygedagpenge eller løn under sygdom, så vil udbetalingen af dine sygedagpenge ophøre. Inden udbetalingen stopper, skal kommunen lave en revurdering af din situation. Hvis kommunen vurderer, at du ikke vil være omfattet af forlængelsesbestemmelserne i § 27, har du ret til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, hvis du forsat er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. 

-          § 56 – Aftale ved kronisk sygdom

Du kan søge om en § 56 aftale hvis du, som følge af en kronisk sygdom, forventes at have mindst 10 fraværsdage inden for et år. Denne aftale betyder, at hvis du er syg på grund af den sygdom aftalen omfatter, så kan din arbejdsgiver få refusion fra din første fraværsdag. Hvis du har flere diagnoser skal alle diagnoserne fremgå af denne aftale, da din arbejdsgiver ellers ikke vil kunne få refusion fra din første fraværsdag.
En § 56 aftale er gældende for 2 år ad gangen, hvorefter du skal søge om en ny aftale, hvis du har behov for en yderligere forlængelse på 2 år. 

-          § 27 – Forlængelse af sygedagpengeperioden

Når du har modtaget sygedagpenge samlet i 22 uger, kan kommunen træffe en afgørelse om forlængelse af dine sygedagpenge, hvis du er omfattet af forlængelsesbestemmelserne på revurderingstidspunktet. § 27 indeholder 7 forlængelsesbestemmelser som du kan være omfattet af hvis:

  1. Det er overvejende sandsynligt, at du kan være berettiget til en revalidering, herunder virksomhedspraktik, som kan føre til, at du vil kunne vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked.
  2. Det bliver vurderet, at du kan gennemføre en virksomhedspraktik eller hvis du skal igennem andre afklarende foranstaltninger, som kan være med til at klarlægge din arbejdsevne. Så kan din sygedagpengeperiode forlænges i op til 69 uger.
  3. Du er under eller venter på lægebehandling, og det på baggrund af en lægefaglig vurdering skønnes, at du vil kunne genoptage beskæftigelse inden for 134 uger. De 134 uger bliver beregnet fra den dag din sag bliver revurderet efter § 24 i lov om sygedagpenge (se nærmere ovenfor).
  4. Din kommune har vurderet, at din sag skal forelægges rehabiliteringsteamet, så det hurtigst muligt kan blive afklaret, om du kan være berettiget til et ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.
  5. Din egen læge har vurderet, at du har en livstruende, alvorlig sygdom.
  6. Du har rejst en sag om ret til erstatning efter en arbejdsskade eller lov om sikring med følger af arbejdsskade.
  7. Du har anmodet om at få en førtidspension efter § 17 i lov om social pension (se nærmere under afsnittet Lov om social pension).

    (Senest opdateret november 2019)

 

Nyhedsbrev