Medlemstilbud

Dansk Fibromyalgi-Forening tilbyder sine medlemmer en række forskellige medlemstilbud. Disse tilbud nævnt nedenstående. Enkelte af tilbuddene er uddybet se links under menuen medlemstilbud. Flere af de øvrige tilbud er nævnt andetsteds på hjemmesiden.

 

Viden

DFF formidler viden om fibromyalgi og forskning heri til medlemmer og det omgivende samfund.

 

Rådgivning

DFF har et sekretariat, hvor frivillige telefonrådgivere, der selv har fibromyalgi. (Åbningstid se hjemmesiden).Her vejledes bl.a. omkring ex. sygdommen, smertetackling, pårørendeproblematikker, mulighederne på det rummelige arbejdsmarked, behandling og forskning mm.

 

Kurser

DFF arrangerer mestrings- og pårørendekurser, møder og konferencer for at sikre at vore rådgiveres viden om aktuelle problemstillinger og forskning holdes up to date.

 

Medlemsblad

DFF udgiver et meget rost medlemsblad fire gange om året med bl.a. artikler om den nyeste viden om fibromyalgi samt forskning og behandling. Der bringes løbende aktuelle interviews med læger, forskere og andre fagpersoner, som har en særlig viden på området. Livet som fibromyalgiramt beskrives forskellige medlemsinterviews. Bladet bringer endvidere relevant socialpolitisk stof samt en socialpolitisk brevkasse, hvor foreningens socialrådgivere svarer spørgsmål fra læserne.

 

Hjemmeside

DFF har en hjemmeside www.fibromyalgi.dk , hvor der findes et væld af vigtige oplysninger om fibromyalgi, de nyeste forskningsresultater samt nyt fra foreningen. Hjemmesiden har endvidere en særskilt medlemsafdeling, hvor der kan hentes oplysninger – specielt for medlemmer.

 

Pjecer

DFF udgiver pjecer til fibromyalgipatienter og deres pårørende:
- En patientpjece, der orienterer kort om den viden, vi har om sygdommen på nuværende tidspunkt, men den omtaler også aktuelle behandlingsmuligheder samt giver gode råd om den nødvendige fysiske træning.
- En pårørendepjece, der er specielt rettet mod pårørende. Pjecen giver gode råd til, hvordan man kan støtte den fibromyalgiramte bedst muligt på en fremadrettet og konstruktiv måde.

 

Informationsfilm

DFF har udgivet en video/DVD med titlen ”Et godt og aktivt liv med fibromyalgi”. Informationsfilmen er rettet mod fibromyalgipatienter og deres pårørende.

 

Temanumre og temahæfter

DFF udgiver temanumre. Bl.a. et temanummer for nydiagnosticerede, temanummer for pårørende samt et temanummer om fibromyalgi og fysisk træning. Der er udgivet temahæfter om symptomer ved fibromyalgi, smertetackling, fibromyalgi og graviditet, fibromyalgi og stress samt helt unge med fibromyalgi.

 

Foredrag

DFF afholder foredrag om fibromyalgi, behandlingsmuligheder, det rummelige arbejdsmarked, fysisk træning, sund kost, den nyeste forskning mm. Foredragene arrangeres forskellige steder rundt i landet, og planlagte arrangementer vil kunne findes her på hjemmesiden.

 

Nyhedsbreve

DFF udsender løbende nyhedsbreve om diverse nyheder fra foreningen samt øvrige oplysninger, der har interesse og relevans for medlemmerne.

 

Socialpolitik

DFF tager kontakt til og søger at påvirke politikere og andre beslutningstagere i gunstig retning. DFF følger hele tiden med i udviklingen og taler din sag overfor en omverden, der ofte er præget af uvidenhed og manglende respekt for din situation.

 

Det rummelige arbejdsmarked

DFF har et nært samarbejde med Landsforeningen af Fleks- og Skånejobbere, LAFS, hvis dygtige rådgivere kan rådgive om mulighederne for fibromyalgiramte på det rummelige arbejdsmarked. De fleste fibromyalgiramte er under de rette omstændigheder stabile, ansvarsbevidste og velkvalificerede medarbejdere. En berigelse for arbejdspladsen – ikke en belastning, hvis situationen gribes rigtigt an, og den fibromyalgiramte får den nødvendige støtte til at komme videre.

 

Unge

Når man som ung rammes af en kronisk smertesygdom som fibromyalgi, vil dette naturligvis påvirke tilværelsen meget i forhold til kæreste/ægtefælle, eventuelle små børn, den øvrige familie, venner, uddannelse og arbejde mm.

Dansk Fibromyalgi-Forening arbejder på flere fronter og søger løbende at tilbyde nye tiltag, der er specielt målrettede mod unge med fibromyalgi.

 

Konferencer

Forskningsmæssigt foregår der en positiv udvikling i disse år. På en række områder har forskere i dag en langt større viden om og forståelse af de komplicerede biokemiske faktorer, som medfører kroniske smerter, træthed og øvrige symptomer hos fibromyalgiramte. I det hele taget er der tale om en markant forøget viden om smerteprocessen, som foregår i centralnervesystemet hos de ramte. DFF deltager i en række forskellige lægefaglige konferencer rundt om i verden, idet der desværre ikke forskes så meget i sygdommen i Danmark. Foreningen formidler den viden, der opnås på ovennævnte konferencer bl.a. på foreningens særdeles benyttede hjemmeside fibromyalgi.dk, i forbindelse med formandens foredrag rundt om i landet, samt i medlemsbladet fibromyalgi.dk.

 

Internationalt

DFF har kontakt med læger og forskere fra mange forskellige lande. DFF er endvidere med i ENFA (den europæiske sammenslutning af fibromyalgiforeninger)

 

Presse

DFF udsender løbende pressemeddelelser, der skal gøre omverdenen opmærksom på fibromyalgi og de ramtes vilkår.

 

Rådgivning rundt omkring i landet

DFF har en række selvhjælpsgrupper forskellige steder i landet. Her kan medlemmer af foreningen komme til møderne og være sammen med andre fibromyalgiramte for at dele erfaringer, få større viden om sygdommen og inspiration til at komme videre. I medlemsbladet oplyses det, hvor disse grupper kan findes, samt hvornår og hvor de mødes.

Samarbejde

DFF samarbejder med en lang række andre organisationer, som sammen kæmper for at skaffe bedre vilkår for smertepatienter og handicappede. DFF giver dig mulighed for sammen med andre ligestillede at kæmpe for bedre vilkår for de fibromyalgiramte.

 

Handi Forsikring

DFF samarbejder med Handi Forsikring om at tilbyde forsikringer, der kan tegnes uden afgivelse af helbredserklæring.

 

Nyhedsbrev